Regulamin serwisu

Regulamin sprzedaży za pośrednictwem strony anetakucharska.pl

Za pośrednictwem strony internetowej https://anetakucharska.pl możliwy jest zakup produktów fizycznych, kursów on-line i innych treści cyfrowych oraz zawarcie umów o świadczenie usług.

Administratorem strony jest Active Life Aneta Kucharska ul. Władysława Jagiełły 6/31; 32-020 Wieliczka; NIP: 6751044001 REGON: 369018586. Działalność prowadzona jest w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail : anetakucharska10@gmail.com

 1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Kurs – kurs on-line, do którego prawa autorskie przysługują Sprzedawcy; wszystkie dostępne Kursy opisane są na Stronie,
 • Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 • Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221kodeksu cywilnego),
 • Produkt Elektroniczny – produkt elektroniczny inny niż Kurs będący treścią cyfrową niezapisaną na nośniku materialnym; wszystkie dostępne Produkty Elektroniczne opisane są na Stronie,
 • Produkt Tradycyjny – produkt fizyczny; wszystkie dostępne Produkty Tradycyjne opisane są na Stronie;
 • Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://www.anetakucharska.pl/regulamin/
 • Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://anetakucharska.pl,
 • Sprzedawca –Active Life Aneta Kucharska ul. Władysława Jagiełły 6/31; 32-020 Wieliczka,NIP: 6751044001 REGON: 369018586
 • Usługa – usługa wykonywana indywidualnie, taka jak przygotowanie diety, trening personalny; wszystkie dostępne Usługi opisane są na Stronie.
 1. Postanowienia wstępne
 1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów Tradycyjnych (sprzedaż Produktów Tradycyjnych ograniczona jest do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), Kursów, Planów treningowych i dietetycznych, Produktów Elektronicznych i Usług oraz świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży Produktu Tradycyjnego, umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Kursu lub Produktu Elektronicznego oraz umowy o świadczenie Usługi.
 2. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 3. Do korzystania z Kursu lub Produktu Elektronicznego konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • standardowy pakiet biurowy (np. Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffice),
  • standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),
  • standardowy odtwarzacz plików wideo (np. WindowsMediaPlayer),
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Strony, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Strony. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Strony.
 8. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Strony Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej anetakucharska10@gmial.com. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Strony. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.
 9. Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto.
 10. Wszystkie Produkty Tradycyjne oferowane na Stronie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 1. Prawa własności intelektualnej
 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że Kursy oraz Produkty Elektroniczne stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie Kursów lub Produktów Elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 1. Zakupy
 1. W celu zakupu Produktu Tradycyjnego, Kursu lub Produktu Elektronicznego Kupujący musi podjąć następujące kroki:
  • wybrać interesujący go Produkt Fizyczny, Kurs, Produkt Elektroniczny spośród dostępnych na Stronie i kliknąć w przycisk „Kup teraz”, „Dodaj do koszyka” lub inny o podobnej treści,
  • sprawdzić zawartość koszyka i wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia, w tym dane osobowe oraz wybierając sposób płatności,
  • zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
  • kliknąć w przycisk „Zamawiam i płacę”.
 2. Po kliknięciu w przycisk „Zamawiam i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę serwisu Paynow celem dokonania zapłaty za zamówienie.
 3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę sprzedaży lub umowę o dostarczenie treści cyfrowych (w zależności od przedmiotu zamówienia) uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 4. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 5. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 4 powyżej.
 1. Udostępnienie Kursu lub Produktu Elektronicznego
 1. Zakupiony Kurs lub Produkt Elektroniczny zostanie udostępniony Kupującemu poprzez przesłanie mu na podany w formularzu zamówienia adres e-mail danych umożliwiających uzyskanie dostępu do Kursu lub Produktu Elektronicznego.
 2. Szczegóły związane z przebiegiem Kursu znajdują się w opisie Kursu na Stronie.
 3. Zakupiony Kurs lub Produkt Elektroniczny zostanie udostępniony Kupującemu w terminie wskazanym w opisie Kursu lub Produktu Elektronicznego na Stronie.
 4. Jeżeli wybrany wariant Kursu lub Produktu Elektronicznego przewiduje dodatkowe świadczenia ze strony Sprzedawcy, zostaną one wykonane zgodnie z informacjami zawartymi w opisie Kursu lub Produktu Elektronicznego na Stronie.
 5. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do korzystania z Kursu lub Produktu Elektronicznego, Kupujący może uzyskać dodatkowe wyjaśnienia od Sprzedawcy, kontaktując się z nim pod adresem e-mail anetakucharska10@gmail.com
 1. Dostawa Produktu Tradycyjnego
 1. Zakupione Produkty Tradycyjne zostaną dostarczone Kupującemu na podany w formularzu zamówienia adres oraz w wybrany podczas składania zamówienia sposób. Kupujący ma do wyboru następujące sposoby dostawy:
  • DPD – koszt: 20zł, orientacyjny czas dostawy: 2 dni robocze,
  • InPost  – koszt: 15zł orientacyjny czas dostawy: 3 dni robocze,
 2. Dostawa Produktów Tradycyjnych możliwa jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określił na Stronie. Jeżeli koszt dostawy ponosi Kupujący, doliczany jest on do wartości zamówienia.
 4. W przypadku zakupu kilku Produktów Tradycyjnych w ramach jednego zamówienia, zamówione Produkty Tradycyjne mogą zostać przesłane do Kupującego w więcej niż jednej przesyłce. W takiej sytuacji Kupujący nie ponosi dodatkowych kosztów dostawy.
 5. Zakupione Produkty Tradycyjne zostaną dostarczone Kupującemu nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy sprzedaży.
 1. Zamówienie i wykonanie Usługi
 1. W celu zamówienia Usługi, Kupujący musi kliknąć w przycisk „Zamów” widoczny przy opisie danej usługi i przesłać zamówienie do Sprzedawcy w postaci wiadomości e-mail.
 2. W ciągu trzech dni roboczych od przesłania wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, Sprzedawca prześle Kupującemu wiadomość ze szczegółami dotyczącymi wykonania Usługi oraz warunkami płatności.
 3. Jeżeli Kupujący akceptuje warunki wykonania Usługi i płatności za Usługę, musi wykonać płatność za usługę przed jej wykonaniem. Z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedawcy dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie Usługi.
 4. Usługa zostanie wykonana zgodnie z opisem Usługi znajdującym się na Stronie oraz zgodnie z warunkami wykonania usługi zawartymi w wiadomości, o której mowa w ust. 2 powyżej.
 1. Odstąpienie Konsumenta od umowy
 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi również w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 4. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 5. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://www.anetakucharska.pl/wp-content/uploads//2021/01/formularz-odstapienia-od-umowy.pdf jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 1. Odpowiedzialność za wady
 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Produkt Tradycyjny, Kurs, Produkt Elektroniczny wolny od wad, jak również wykonać Usługę w sposób niewadliwy.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Produkt Tradycyjny, Kurs lub Produkt Elektroniczny ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady), jak również gdy wykona Usługę w sposób wadliwy.
 3. Zakres i zasady odpowiedzialności (rękojmi) za wady regulują postanowienia art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego. Na zasadach określonych w tych przepisach, Kupujący może m.in. żądać usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy.
 4. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę Produktu Tradycyjnego, Kursu, Produktu Elektronicznego lub Usługi powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 5. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną (Active Life Aneta Kucharska ul. Władysława Jagiełły 6/31 32-020 Wieliczka NIP: 6751044001 REGON: 369018586), jak również pocztą elektroniczną (anetakucharska10@gmail.com).
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 1. Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://anetakucharska.pl/polityka-prywatnosci/

 1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 1. Pozostałe postanowienia
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen Produktów Tradycyjnych, Kursów, Produktów Elektronicznych i Usług na Stronie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.
Call Now Button